Khám phá XML Encryption (mã hóa XML), Phần 1

Minh họa việc trao đổi an toàn dữ liệu có cấu trúc

Quay lại.

Ví dụ 10. Sử dụng phần tử <Transforms> và XPath để chỉ đến một nút đặc biệt của tệp XML ngoài
<?xml version='1.0' ?> 
<EncryptedData ID="Enc-Data" xmlns='http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#'
					 Type='http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element' >
	<CipherReference URI="http://www.waxsys.com/EncFile.xml" >	
		<Transforms xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" >
   		<ds:Transform 	Algorithm="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116">
	      	<wax:XPath xmlns:wax="http://www.waxsys.com/xpathNS">
		    		PruchaseOrder/EncryptedData [@Id="Imran-Enc-Data"]  
	      	</wax:XPath>
			</ds:Transform>
     </Transforms>
	</CipherReference>
</EncryptedData>

Quay lại.