Xây dựng một ứng dụng pureXML và JSON, Phần 2: Tạo ra các dịch vụ phổ dụng dùng cho pureXML để đưa ra JSON

Lập cấu hình, triển khai, và kiểm thử Các Dịch vụ Phổ dụng JSON trên một kho lưu trữ JSONx

Quay lại

Văn bản của tệp cấu hình đã sửa, configure.bat, trong Hình 2
@echo off
rem -----------------------------------------------------------------
rem Licensed materials - Property of IBM
rem
rem Governed under the terms of the International
rem License Agreement for Non-Warranted Sample Code.
rem
rem (C) COPYRIGHT International Business Machines Corporaiton 2009
rem All Rights Reserved.
rem
rem US Government Users Restricted Rights - Use, duplication or 
rem disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.
rem -----------------------------------------------------------------

cls

set DB2INSTALLDIR=C:\Program Files\IBM\SQLLIB
set DBSCHEMA=JSONXMLADMIN
set DBNAME=JSONSMPL
set DBTABLE=CUSTOMER
set DBPRIMARY=CID
set DBXML=INFO

echo
echo +-----------------------------------------------------------+
echo +                              +
echo + Configuration of JSON Universal Services Install Package +
echo +                              +
echo +-----------------------------------------------------------+
echo.

Quay lại