Xây dựng một ứng dụng pureXML và JSON, Phần 2, Tạo ra các dịch vụ phổ dụng dùng cho pureXML để đưa ra JSON

Lập cấu hình, triển khai, và kiểm thử Các Dịch vụ Phổ dụng JSON trên một kho lưu trữ JSONx

Faton Avdiu, Susan Malaika, and Michael Schenker

Last updated: 10 11 2009|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 22 01 2011

Các Dịch vụ Phổ dụng pureXML® dùng cho JSON (viết tắt là Các Dịch vụ Phổ dụng JSON trong bài này) là một tập hợp các phép toán cơ sở dữ liệu, gồm chèn, cập nhật, xóa, và truy vấn, được đưa ra như là các dịch vụ Web. Các dịch vụ này cho phép một ứng dụng duy trì lâu bền JSON trong pureXML và truy vấn nó một cách dễ dàng thông qua HTTP với Máy chủ Ứng dụng WebSphere®. Hãy bắt đầu với việc lập cấu hình và kiểm thử Các Dịch vụ Phổ dụng JSON trong bài viết này.

03/11/2009 - Các tác giả đã bổ sung phần Thông tin thêm về Các phép toán Các dịch vụ Phổ dụng JSON với Bảng 3 để mô tả các thông số, các mã hóa, và các kiểu MIME gắn kết với các phép toán trong Các dịch vụ Phổ dụng JSON,

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, Nguồn mở, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=618939
ArticleTitle=Xây dựng một ứng dụng pureXML và JSON, Phần 2: Tạo ra các dịch vụ phổ dụng dùng cho pureXML để đưa ra JSON
publish-date=11102009