Xây dựng một ứng dụng pureXML và JSON, Phần 1, Lưu trữ và truy vấn JSON với pureXML của DB2

Chấp nhận một ánh xạ JSON-thành-XML đơn giản

Nuno Job, Susan Malaika, and Michael Schenker

Last updated: 10 11 2009|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 22 01 2011

JavaScript Object Notation (JSON), một ký pháp văn bản phổ biến trong Web 2.0, được dùng để biểu diễn các đối tượng (hoặc cấu trúc dữ liệu) dưới dạng văn bản tuần tự hóa khi các trình khách và trình chủ trao đổi thông tin với nhau. Một số ứng dụng lợi dụng các đối tượng JSON lâu bền để duy trì trạng thái qua các phiên làm việc. Trong bài viết này, chúng ta hãy tìm hiểu cách pureXML® DB2® có thể lưu trữ, quản lý, và truy vấn JSON khi bạn chấp nhận một ánh xạ JSON-thành-XML đơn giản.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, Nguồn mở
ArticleID=618673
ArticleTitle=Xây dựng một ứng dụng pureXML và JSON, Phần 1: Lưu trữ và truy vấn JSON với pureXML của DB2
publish-date=11102009