So sánh các phương pháp tiếp cận cơ sở dữ liệu XML

Sự giống và khác nhau giữa cơ sở dữ liệu XML nguyên gốc và pureXML là gì?

From the developerWorks archives

Adriaan de Jonge

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 17 07 2009

Nhu cầu sử dụng XML ngày càng tăng đòi hỏi các hệ thống mà lưu trữ dữ liệu bán cấu trúc mà không cần phải ép nó vào các cấu trúc dữ liệu không phù hợp. Các yêu cầu này đều được đáp ứng bởi cả cơ sở dữ liệu XML nguyên gốc và cơ sở dữ liệu quan hệ hỗ trợ XML. Câu hỏi đặt ra là: Tại sao bạn thích một cơ sở dữ liệu XML nguyên gốc hơn một cơ sở dữ liệu cổ điển với hỗ trợ XML hoặc các cách khác? Bài viết này so sánh các phương pháp tiếp cận cho một số các giải pháp khác nhau, bao gồm eXist, Mark Logic, và IBM® DB2® Express-C. Sự khác biệt của các kiểu cơ sở dữ liệu được so sánh giữa những thuận lợi và khó khăn của chúng.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, Nguồn mở
ArticleID=413532
ArticleTitle=So sánh các phương pháp tiếp cận cơ sở dữ liệu XML
publish-date=07172009