Khung công tác xác nhận hợp lệ XML khi sử dụng OASIS CAM (CAMV)

Sử dụng một cách tiếp cận lập trình khai báo để viết các quy tắc xác nhận hợp lệ dữ liệu XML của bạn

From the developerWorks archives

Puneet Kathuria, David Webber, and Martin Roberts

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 12 07 2011

Trong bài này, chúng tôi trình bày một cách tiếp cận để xác nhận hợp lệ XML bằng cách sử dụng các khuôn mẫu CAM (Content Assembly Mechanism - Cơ chế lắp ghép nội dung) của OASIS để hỗ trợ một mảng rộng lớn các trao đổi thông báo phức tạp với các đối tác kinh doanh khi sử dụng các mô hình nghiệp vụ B2B hoặc B2C. Các khuôn mẫu CAM đơn giản hóa và thể hiện ra bên ngoài các quy tắc xác nhận hợp lệ trong khi vẫn cho phép các cổng hoạt động như một cơ chế chuyển tiếp các thông tin không liên quan trực tiếp. Chúng tôi cũng trình bày những kinh nghiệm của mình bằng cách sử dụng một thành phần mã nguồn mở được xây dựng bằng cách sử dụng Eclipse và công nghệ Java™ để cung cấp các dịch vụ xác nhận hợp lệ cần thiết. Hãy làm theo quá trình phát triển ứng dụng diễn ra cùng với các đoạn mã mẫu và một ví dụ XML sử dụng lược đồ BOD (Business Object Document –Tài liệu đối tượng nghiệp vụ) ô tô của STAR (Standards for Technology in Automotive Retail- Các tiêu chuẩn Công nghệ trong bán lẻ ô tô) và khuôn mẫu XML của CAM kèm với nó.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở, Công nghệ Java
ArticleID=715467
ArticleTitle=Khung công tác xác nhận hợp lệ XML khi sử dụng OASIS CAM (CAMV)
publish-date=07122011