Tìm hiểu về các API lưu trữ dữ liệu cục bộ của Android

Hãy tận dụng những sở thích, SQLite và các API bộ nhớ trong và ngoài

From the developerWorks archives

C. Enrique Ortiz

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 22 04 2011

Khả năng lưu trữ dữ liệu cục bộ trên thiết bị di động là một chức năng quan trọng cho các ứng dụng di động cần duy trì thông tin cần thiết qua nhiều lần chạy-ứng dụng hoặc vòng đời của ứng dụng. Là nhà phát triển, bạn luôn phải lưu trữ thông tin như các sở thích của người dùng hoặc các cấu hình của ứng dụng. Bạn cũng phải quyết định xem bạn cần phải khai thác lưu trữ trong hoặc ngoài, tùy thuộc vào các đặc điểm, ví dụ như trông thấy khả năng truy cập, hoặc nếu bạn cần phải xử lý các kiểu dữ liệu có cấu trúc, phức tạp hơn. Hãy đồng hành cùng bài viết này để tìm hiểu về các API lưu trữ dữ liệu của Android, đặc biệt là các sở thích, SQLite và các API bộ nhớ trong và ngoài.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=648327
ArticleTitle=Tìm hiểu về các API lưu trữ dữ liệu cục bộ của Android
publish-date=04222011