Tìm hiểu về bảo mật trên Android

Tăng cường bảo mật ứng dụng bằng các sandbox, việc ký ứng dụng và các quyền hạn

From the developerWorks archives

C. Enrique Ortiz

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 22 04 2011

Khi bạn phát triển các ứng dụng Android, bạn phải giải quyết một số khía cạnh liên quan đến bảo mật, bao gồm cả các quy trình ứng dụng và các hộp cát (sandbox - hộp dùng để thử nghiệm và phát triển phần mềm), chia sẻ mã và dữ liệu, bảo vệ hệ thống thông qua việc ký các ứng dụng và sử dụng các quyền hạn. Hãy làm nổi bật những khía cạnh của bảo mật trong việc phát triển ứng dụng Android khi bạn làm việc với mã mẫu.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=648324
ArticleTitle=Tìm hiểu về bảo mật trên Android
publish-date=04222011