Sử dụng XML và JSON với Android, Phần 2: Cung cấp các ứng dụng Android lai với JSON

Trộn lẫn JavaScript, JSON, các hàm gọi lại, mã Java Android-SDK cho các ứng dụng di động linh hoạt

Quay về bài viết chính

Phiên bản văn bản của cấu trúc các tệp trong Eclipse (Hình 2)
V ANDJSON
 V src
  V com.msi.androidjson
   V AndroidJSON.java
    > CalculatorHandler
    > wvClient
      browser
      flipflop
      tag
    > onCreate(Bundle)
  > gen [Generated Java Files]
  > Android 2.1-update1
  V assets
    index.html
  V res
   > drawable-hdpi
   > drawable-ldpi
   > drawable-mdpi
   V layout
     main.xml
   > values
   AndroidManifest.xml
   default.properties

Quay về bài viết chính