Sử dụng XML và JSON với Android, Phần 1: Khám phá những lợi ích của JSON và XML trong các ứng dụng Android

Hãy xem xét cả hai định dạng trao đổi dữ liệu với nhau của XML và JSON để sử dụng trên nền tảng Android

Quay về bài viết chính

Phiên bản văn bản của dữ liệu XML được phân tích cú pháp trên màn hình máy điện thoại di động (Hình 4)
XMLvsJSON
      [Parse XML]  [Parse JSON file]
XML parsed data.
There are [20] status updates.

Date: Thu Apr 29 05:25:29 +0000 2010
Post: Wrapping up new articles on JSON for
Android programmers...

Date: Thu Apr 27 16:39:10 +0000 2010
Post: taking photos with Android's built-in camera.
And a hidden (but easy) puzzle. http://lnkd.in/
cbwEGF

Date: Thu Apr 22 20:20:23 +0000 2010
Post: Launched beta version of iPhone app today
for a client.

Date: Thu Apr 19 15:53:13 +0000 2010
Post: There is a worm in Apple's iOS 4.0 http://
lnked.in6ajf3m

Date: Thu Apr 17 23:20:48 +0000 2010
Post: Interesting development in iPad land -- 
don't bring it to Israel. http://lnkd.in/b7VPxR

Quay về bài viết chính