Sử dụng XML và JSON với Android, Phần 1: Khám phá những lợi ích của JSON và XML trong các ứng dụng Android

Hãy xem xét cả hai định dạng trao đổi dữ liệu với nhau của XML và JSON để sử dụng trên nền tảng Android

Quay về bài viết chính

Phiên bản văn bản của cấu trúc các tệp trong Eclipse (Hình 2)
v XMLvsJSON
 > src
 > gen [Generated Java Files]
 > Android 2.1
  assets
 v res
  > drawable-hdpi
  > drawable-ldpi
  > drawable-mdpi
  > layout
  > raw
    jsontwitter.txt
    xmltwitter.txt
  > values
  AndroidManifest.xml
  default.properties

Quay về bài viết chính