Sử dụng XML và JSON với Android, Phần 1, Khám phá những lợi ích của JSON và XML trong các ứng dụng Android

Hãy xem xét cả hai định dạng trao đổi dữ liệu với nhau của XML và JSON để sử dụng trên nền tảng Android

Frank Ableson

Last updated: 24 08 2010|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 12 07 2011

Trong bài viết hai phần này, hãy tìm hiểu các kỹ thuật dùng để xử lý hai trong số các định dạng dữ liệu phổ biến nhất được sử dụng trên Internet — XML (Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng) và JSON (Ký hiệu đối tượng JavaScript) — trên nền tảng Android. Phần đầu tiên này trình bày các vấn đề cơ bản của XML và JSON và cho bạn biết cách xây dựng một ứng dụng Android có phân tích cú pháp và hiển thị một nguồn cung cấp tin cập nhật-trạng thái Twitter được cung cấp theo cả hai định dạng.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=715458
ArticleTitle=Sử dụng XML và JSON với Android, Phần 1: Khám phá những lợi ích của JSON và XML trong các ứng dụng Android
publish-date=08242010