Ajax và XML, Ajax với các biểu mẫu

Sử dụng các kỹ thuật Ajax để tạo các biểu mẫu nhập

Jack Herrington

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 25 05 2011

Thêm các biểu mẫu HTML của bạn với các cuộc gọi lại JavaScript™ không đồng bộ + XML (Ajax) tới máy chủ là một cách thiết thực để thêm chức năng Web 2.0 vào ứng dụng của bạn. Hãy khám phá nhiều kỹ thuật để thêm mã Ajax và nâng cao trải nghiệm người dùng với các ứng dụng PHP.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=660486
ArticleTitle=Ajax và XML: Ajax với các biểu mẫu
publish-date=05252011