Mô hình lập trình SOA để triển khai thực hiện các dịch vụ Web, Phần 9, Tích hợp các quy tắc với SOA

Mark Linehan

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 10 07 2009

Bài viết này xem xét lại cách làm thế nào để tích hợp các quy tắc nghiệp vụ với Service-Oriented Architecture (SOA- Kiến trúc hướng dịch vụ) của IBM như là một kiểu thành phần nhằm mang lại các lợi thế về sự nhanh nhẹn kinh doanh và các mô hình thực thi thay thế để bổ sung các đặc tính của các kiểu thành phần khác. Bạn sẽ tìm hiểu về ba loại quy tắc chung -- các quy tắc tuần tự, các quy tắc tương quan sự kiện và các quy tắc suy diễn.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=407174
ArticleTitle=Mô hình lập trình SOA để triển khai thực hiện các dịch vụ Web, Phần 9: Tích hợp các quy tắc với SOA
publish-date=07102009