Mô hình lập trình SOA để triển khai thực hiện các dịch vụ Web, Phần 8, Các dịch vụ Web dựa vào con người

Matthias Kloppmann, Stefan Liesche, Gerhard Pfau, and Marcia Stockton

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 10 07 2009

Sự tham gia của con người vào trong cấu thành dịch vụ là một khía cạnh tương đối mới của kiến trúc hướng dịch vụ (Service-Oriented Architecture - SOA), nó mở rộng các cách thức mà phần mềm có thể mô hình hóa cách con người làm việc và tương tác trong một công việc kinh doanh như thế nào. Bài viết này mô tả các chức năng được cung cấp bởi Trình quản lý nhiệm vụ của con người (Human Task Manager) của IBM WebSphere® Process Server (Máy chủ qui trình WebSphere của IBM) và việc sử dụng chúng trong một cổng web (portal).

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web, Công nghệ Java
ArticleID=407167
ArticleTitle=Mô hình lập trình SOA để triển khai thực hiện các dịch vụ Web, Phần 8: Các dịch vụ Web dựa vào con người
publish-date=07102009