Mô hình lập trình SOA để triển khai thực hiện các dịch vụ Web, Phần 7, Bảo đảm an ninh các ứng dụng hướng dịch vụ

Anthony Nadalin, Nataraj Nagaratnam, and Maryann Hondo

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 31 07 2009

Việc bảo đảm an ninh các ứng dụng trong một kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) là một thách thức, bởi vì việc ghép lỏng (loose coupling), là đặc trưng của SOA, có thể bộc lộ ra các điểm yếu của các triển khai thực hiện bảo đảm an ninh hiện có. Các giải pháp sau đây bao gồm các mô hình tin cậy được định nghĩa đúng đắn, dựa trên các dạng kiểm chứng chấp nhận được cũng như sự tin tưởng vào các chính sách an ninh các dịch vụ web và các thông lệ thực hành tốt nhất về kỹ thuật bảo mật.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=416863
ArticleTitle=Mô hình lập trình SOA để triển khai thực hiện các dịch vụ Web, Phần 7: Bảo đảm an ninh các ứng dụng hướng dịch vụ
publish-date=07312009