Mô hình lập trình SOA để triển khai thực hiện các dịch vụ Web, Phần 4, Giới thiệu về Kênh Dịch vụ Doanh nghiệp của IBM

Dr. Beth Hutchison, Marc-Thomas Schmidt, Dan Wolfson, and Marcia Stockton

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 10 07 2009

Mẫu kiến trúc của Kênh Dịch vụ Doanh nghiệp (ESB) hỗ trợ công nghệ ảo hóa và quản lý các tương tác dịch vụ trong một kiến trúc hướng dịch vụ (SOA). Nó cho phép các tương tác giữa các bên cung cấp dịch vụ và bên yêu cầu dịch vụ và có thể được triển khai thực hiện bằng cách sử dụng nhiều loại công nghệ phần mềm trung gian và các mô hình lập trình. Nó mở rộng các khái niệm mô hình lập trình SOA đã được giới thiệu trong các bài viết trước của loạt bài này.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=407155
ArticleTitle=Mô hình lập trình SOA để triển khai thực hiện các dịch vụ Web, Phần 4: Giới thiệu về Kênh Dịch vụ Doanh nghiệp của IBM
publish-date=07102009