Mô hình lập trình SOA để triển khai thực hiện các dịch vụ Web, Phần 3, Dàn dựng qui trình xử lý và các máy trạng thái nghiệp vụ

Matthias Kloppmann, Donald Ferguson, and Marcia Stockton

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 10 07 2009

Một cách tiếp cận để cấu tạo dịch vụ là định nghĩa các dịch vụ như là các qui trình nghiệp vụ, sử dụng Ngôn ngữ Thi hành Qui trình nghiệp vụ (BPEL) hoặc biểu diễn chúng như là các máy trạng thái nghiệp vụ. Mã lệnh tuyến chính hòa phối các lời gọi của một loạt các dịch vụ như vậy chạy trong một thùng chứa đặc biệt được gọi là một máy dàn dựng qui trình (process choreography engine). Các chức năng do thùng chứa cung cấp cho phép thi hành các quá trình xử lý chạy trong thời gian dài, thậm chí có thể mở rộng vượt ra ngoài ranh giới của doanh nghiệp, tiếp tục tồn tại qua nhiều lần tạm ngừng có định trước và không định trước và tạo điều kiện thuận lợi để cộng tác doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B).

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=407147
ArticleTitle=Mô hình lập trình SOA để triển khai thực hiện các dịch vụ Web, Phần 3: Dàn dựng qui trình xử lý và các máy trạng thái nghiệp vụ
publish-date=07102009