Mô hình lập trình SOA để triển khai thực hiện các dịch vụ Web, Phần 2, Đơn giản hóa việc truy cập dữ liệu bằng cách sử dụng các đối tượng dữ liệu dịch vụ (Service Data Objects)

Stephen Brodsky

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 06 11 2009

Tận dụng các đối tượng dữ liệu dịch vụ (SDO) để làm đơn giản hóa việc truy cập và biểu diễn dữ liệu trong phần mềm hướng dịch vụ của bạn. Các SDO thay thế các mô hình truy cập dữ liệu đa dạng bằng sự trừu tượng hóa thống nhất để tạo ra, lấy ra, cập nhật và xóa dữ liệu nghiệp vụ mà các triển khai thực hiện dịch vụ sẽ sử dụng. Đây là bài viết thứ hai trong loạt bài viết của chúng tôi về mô hình lập trình dành cho Kiến trúc Hướng-Dịch vụ (SOA) của IBM® (SOA).

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=444972
ArticleTitle=Mô hình lập trình SOA để triển khai thực hiện các dịch vụ Web, Phần 2: Đơn giản hóa việc truy cập dữ liệu bằng cách sử dụng các đối tượng dữ liệu dịch vụ (Service Data Objects)
publish-date=11062009