Mô hình lập trình SOA để triển khai thực hiện các dịch vụ Web, Phần 11, SOA và môi trường phần mềm trên máy tính lớn

Jim Rhyne

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 31 07 2009

Service-Oriented Architecture (SOA- Kiến trúc hướng dịch vụ) là một khái niệm tiến hóa áp dụng được cho cả các hệ thống phần mềm mới và hệ thống đang có. Tuy nhiên, cách tốt nhất để áp dụng SOA cho một hệ thống phần mềm hiện có có thể không được rõ ràng. Hãy tìm ra một số cách tiếp cận và làm thế nào để các cách tiếp cận này có thể đem lại lợi ích cho việc kinh doanh của bạn.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=416859
ArticleTitle=Mô hình lập trình SOA để triển khai thực hiện các dịch vụ Web, Phần 11: SOA và môi trường phần mềm trên máy tính lớn
publish-date=07312009