Mô hình lập trình SOA để triển khai thực hiện các dịch vụ Web, Phần 10, Các vai trò của người sử dụng SOA

Mandy Chessell and Birgit Schmidt-Wesche

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 31 07 2009

Một trong những lợi thế của việc sử dụng Service-Oriented Architecture (SOA- Kiến trúc hướng dịch vụ ) là các hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) sắp xếp theo hoạt động nghiệp vụ mà chúng phục vụ. Điều này có ảnh hưởng đến những người đang phát triển và vận hành các hệ thống CNTT ấy về cả các nhiệm vụ mà họ phải làm lẫn các kiến thức và các kỹ năng mà họ cần phải có. Bài viết này dẫn bạn từng bước đi qua một kịch bản tích hợp đơn giản để minh họa cách làm thế nào để nhóm phát triển tạo ra và chạy một giải pháp hướng dịch vụ. Nó dùng các vai trò của người sử dụng để mô tả các kỹ năng và các trách nhiệm của những người có liên quan và nó hướng đến các nhà lãnh đạo kỹ thuật, giúp bạn hiểu cách làm thế nào để tổ chức công việc kết hợp với sự phát triển của giải pháp hướng dịch vụ.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=416858
ArticleTitle=Mô hình lập trình SOA để triển khai thực hiện các dịch vụ Web, Phần 10: Các vai trò của người sử dụng SOA
publish-date=07312009