Mô hình lập trình SOA để triển khai thực hiện các dịch vụ Web, Phần 1, Giới thiệu về mô hình lập trình SOA của IBM

Donald Ferguson

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 05 07 2009

Mô hình lập trình IBM® với Kiến trúc Hướng-Dịch vụ (Service-Oriented Architecture - SOA) cho phép các lập trình viên không chuyên tạo ra và tái sử dụng các tài sản công nghệ thông tin (CNTT) mà không cần thông thạo các kỹ năng CNTT. Mô hình bao gồm các kiểu thành phần, kết nối giữa chúng, các bản mẫu, các bộ tiếp hợp ứng dụng, biểu diễn dữ liệu đồng dạng và kênh dịch vụ doanh nghiệp (Enterprise Service Bus - ESB). Đây là bài viết đầu tiên trong một loạt các bài viết về mô hình lập trình SOA của IBM và những điều cần thiết để lựa chọn, phát triển, triển khai và tiến cử các phần tử của mô hình lập trình. Các nội dung được trình bày ở đây có tính đến các nhà phát triển tìm hiểu mô hình này với các trình độ kỹ năng và các vai trò khác nhau

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=406456
ArticleTitle=Mô hình lập trình SOA để triển khai thực hiện các dịch vụ Web, Phần 1: Giới thiệu về mô hình lập trình SOA của IBM
publish-date=07052009