Bắt đầu Media Extender với WebSphere Process Server, Phần 2: Các tính năng mới, Có gì mới trong phiên bản Media Extender 7.0

Liang Rui

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 28 05 2011

Loạt bài này mô tả các tính năng mới và nâng cao trong Media Extender (Bộ mở rộng truyền thông) cho WebSphere Process Server 7.0 (phiên bản Máy chủ qui trình WebSphere 7.0), bao gồm cả sự phát triển của Hub truyền thông (Media Hub), cải tiến MxEndpointLookup và MxRules hỗ trợ ASD và siêu dữ liệu truyền thông cụ thể của người dùng.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=661164
ArticleTitle=Bắt đầu Media Extender với WebSphere Process Server, Phần 2: Các tính năng mới: Có gì mới trong phiên bản Media Extender 7.0
publish-date=05282011