Bắt đầu Media Extender với WebSphere Process Server, Phần 1: Tổng quan, Khái niệm và cách sử dụng cơ bản

Liang Rui

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 28 05 2011

Bộ mở rộng môi trường truyền thông cho Máy chủ qui trình WebSphere (Media Extender for WebSphere Process Server) (gọi tắt là Media Extender) được xây dựng trên SOA (Services Oriented Architecture-Kiến trúc hướng dịch vụ) và có thể tạo ra sự linh hoạt về nghiệp vụ cho ngành công nghiệp môi trường truyền thông. Bài viết này đưa ra giới thiệu cơ bản về Media Extender và mô tả cách sử dụng thành phần do sản phẩm cung cấp để thiết lập phương tiện trợ giúp mọi người trong ngành công nghiệp môi trường truyền thông quản lý nội dung truyền thông động và tự động.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=661175
ArticleTitle=Bắt đầu Media Extender với WebSphere Process Server, Phần 1: Tổng quan: Khái niệm và cách sử dụng cơ bản
publish-date=05282011