Tìm hiểu UDDI

Theo dõi tiến triển chi tiết kĩ thuật

From the developerWorks archives

Tom Bellwood

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 05 2009

Dự án Universal Description, Discovery, and Integration (UDDI) tiếp tục làm giàu thêm bộ công cụ có sẵn cho các doanh nghiệp để mô hình hóa và cụ thể hóa các dịch vụ web được đăng ký với UDDI. Bài viết này sẽ giới thiệu về UDDI và vai trò của nó trong sự phát triển các dịch vụ Web. Bạn sẽ biết được cách UDDI làm việc cũng như khám phá những đặc tính mới cho các đặc tả kỹ thuật UDDI. (Bài viết này được xuất bản và phát hành vào tháng 5 năm 2002 tạp chí IBM developerWorks.)

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=387582
ArticleTitle=Tìm hiểu UDDI
publish-date=05202009