Chính sách SOA

From the developerWorks archives

Robert Laird, John Falkl, Stephen Cocks, Arnaud Le Hors, Duncan Clark, and Andy Ritchie

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 18 04 2013

Các tổ chức sử dụng chính sách để hướng dẫn các quyết định quan trọng cho cả hoạt động kinh doanh lẫn Công nghệ thông tin (CNTT). Nhiều khi, chính sách tác động trở lại và tạo ra hậu quả tiêu cực. Kiến trúc tham khảo chính sách SOA (SOA Policy Reference Architecture) cho thấy người thi hành có thể chủ động trong việc tạo ra và duy trì chính sách như thế nào, bao gồm khả năng để quản lý và tự động hóa chính sách đó. Bài này và phần đính kèm chi tiết hơn của nó cung cấp một framework để định nghĩa chính sách bắt đầu với các mục tiêu và hoạt động kinh doanh cụ thể và sau đó phân tích chúng thành các chính sách kinh doanh, các chính sách kiến trúc và các chính sách vận hành cần thiết để kiểm soát tốt tổ chức. Bài này sẽ đưa ra một ví dụ về sử dụng Kiến trúc tham khảo chính sách SOA để tạo ra sự phân tích chính sách nhằm hỗ trợ người đọc trong việc tìm hiểu các chi tiết.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=871760
ArticleTitle=Chính sách SOA
publish-date=04182013