Các mẫu dịch vụ thông tin, Phần 3, Mẫu làm sạch dữ liệu

Dr. Guenter Sauter, Bill Mathews, and Ernest Ostic

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 08 05 2013

Mẫu làm sạch dữ liệu quy định các quy tắc để chuẩn hóa, so khớp và tiếp tục tồn tại của dữ liệu để tăng cường tính nhất quán và chất lượng trên dữ liệu được áp dụng mẫu đó. Mẫu làm sạch dữ liệu xác nhận hợp lệ dữ liệu (cho dù là dữ liệu lưu giữ lâu dài hay tạm thời) dựa vào các quy tắc làm sạch và sau đó áp dụng các thay đổi để tăng cường tính nhất quán và chất lượng. Trong bài này, bạn tìm hiểu cách áp dụng mẫu làm sạch dữ liệu trong một bối cảnh SOA (Kiến trúc hướng dịch vụ). Đặc tả của mẫu này sẽ giúp bạn, như một kiến trúc ứng dụng và dữ liệu, đưa ra quyết định kiến trúc khi có đủ thông tin và cải thiện các hướng dẫn ra quyết định.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web, Information Management
ArticleID=929054
ArticleTitle=Các mẫu dịch vụ thông tin, Phần 3: Mẫu làm sạch dữ liệu
publish-date=05082013