Các mẫu dịch vụ thông tin, Phần 2, Mẫu hợp nhất dữ liệu

Dr. Guenter Sauter, Bill Mathews, Mei Selvage, and Ernest Ostic

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 06 05 2013

Đặc tả mẫu hợp nhất dữ liệu giúp các kiến trúc sư dữ liệu và ứng dụng thực hiện các quyết định kiến trúc có đủ thông tin và cải thiện các hướng dẫn ra quyết định. Trong bài này, bạn sẽ thấy mình có thể áp dụng mẫu đó trong bối cảnh SOA như thế nào. Động cơ nghiệp vụ chính đối với mẫu hợp nhất dữ liệu, cũng được gọi là mẫu dân số dữ liệu (data population pattern), là để thu gom và hòa hợp dữ liệu từ nhiều nguồn trước khi cần đến thông tin này. Để làm như vậy, nó trích dữ liệu từ một hoặc nhiều nguồn, chuyển đổi dữ liệu đó thành các định dạng đích mong muốn và tải nó vào một số đích dữ liệu tồn tại lâu bền. Việc điền sẵn một đích dữ liệu tồn tại lâu bền là điểm phân biệt then chốt giữa mẫu này và mẫu liên hợp dữ liệu được trình bày trong Phần 1 của loạt bài này.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web, Information Management
ArticleID=928789
ArticleTitle=Các mẫu dịch vụ thông tin, Phần 2: Mẫu hợp nhất dữ liệu
publish-date=05062013