Các mẫu dịch vụ thông tin, Phần 1, Mẫu liên hợp dữ liệu

Dr. Guenter Sauter, Bill Mathews, Mei Selvage, and Dr. Eoin Lane

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 26 04 2013

Mẫu liên hợp ảo hóa dữ liệu từ nhiều nguồn thông tin khác nhau. Mẫu này tạo ra một khung nhìn tích hợp vào thông tin phân tán mà không tạo ra sự dư thừa dữ liệu trong khi liên hợp cả thông tin có cấu trúc lẫn thông tin không có cấu trúc. Bài này mô tả sự liên hợp của thông tin (dữ liệu) có cấu trúc, tập trung vào bối cảnh SOA. Đặc tả của mẫu này sẽ giúp các kiến trúc sư dữ liệu và ứng dụng đưa ra quyết định có đủ thông tin về kiến trúc dữ liệu và viết tài liệu hướng dẫn ra quyết định.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web, Information Management
ArticleID=900702
ArticleTitle=Các mẫu dịch vụ thông tin, Phần 1: Mẫu liên hợp dữ liệu
publish-date=04262013