Các mẫu dịch vụ thông tin, Phần 4, Các mẫu kiến trúc Quản lý dữ liệu chủ

Phép phân loại mẫu

Allen Dreibelbis, Eberhard Hechler, Bill Mathews, Martin Oberhofer, and Dr. Guenter Sauter

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 10 05 2013

Quản lý dữ liệu chủ (MDM - Master Data Management) mang đến cho bạn một phương pháp luận để duy trì dữ liệu thống nhất trên nhiều chức năng nghiệp vụ khác nhau. Bài này mô tả phép phân loại của các mẫu kiến trúc liên quan đến-MDM của doanh nghiệp. Sau phần giới thiệu ban đầu về thuật ngữ và các khái niệm mẫu (pattern), bạn sẽ tìm hiểu về các phương pháp MDM đang được áp dụng: cộng tác MDM, vận hành MDM và phân tích MDM. Hãy khám phá các thuộc tính và các kiểu quan trọng nhất của các mẫu kiến trúc MDM, tập trung vào các mẫu, chẳng hạn như các mẫu tích hợp ứng dụng MDM, tích hợp thông tin MDM và triển khai hệ thống doanh nghiệp MDM. Bài này cũng thảo luận về mối quan hệ giữa các mẫu kiến trúc MDM và các phương pháp sử dụng các hệ thống MDM của doanh nghiệp. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để sử dụng các mẫu kiến trúc này để soạn kiến trúc MDM toàn diện và các kế hoạch chi tiết về giải pháp.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web, Information Management
ArticleID=929305
ArticleTitle=Các mẫu dịch vụ thông tin, Phần 4: Các mẫu kiến trúc Quản lý dữ liệu chủ
publish-date=05102013