Sử dụng WebSphere Service Registry and Repository V8 và DataPower V5 để thực thi chính sách trung gian mức dịch vụ

From the developerWorks archives

Jason Yong and Stephen Willoughby

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 03 04 2013

Bài này giới thiệu cho bạn cách tạo ra một proxy web wevice trong WebSphere DataPower dùng cho một dịch vụ web được đăng ký và quản trị trong WebSphere Service Registry and Repository (Kho lưu trữ và Đăng ký dịch vụ WebSphere). Bài này cũng hướng dẫn bạn cách đính kèm một chính sách trung gian mức dịch vụ vào dịch vụ trong WebSphere Service Registry and Repository và sau đó thực thi chính sách đó trong DataPower.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=863617
ArticleTitle=Sử dụng WebSphere Service Registry and Repository V8 và DataPower V5 để thực thi chính sách trung gian mức dịch vụ
publish-date=04032013