Quản trị SOA bằng cách sử dụng WebSphere DataPower và WebSphere Service Registry and Repository, Phần 2, Tạo và thực thi bảng từ vựng chính sách tùy chỉnh

Thomas Burke, Mario De Armas, Evan Jardine-Skinner, and Oswaldo Gago

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 15 05 2013

Phần 1 của loạt bài này đã giới thiệu khả năng trung gian thông báo mới mà WebSphere® DataPower đã triển khai thực hiện trong phiên bản firmware 5.0.0. Phần 2 này sẽ giải thích cách mở rộng những khả năng này bằng cách cho phép sử dụng các bảng từ vựng chính sách tùy chỉnh để triển khai các mẫu xử lý ủy quyền (proxy) cụ thể chưa được đề cập trong các lĩnh vực chính sách dựng sẵn.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=929798
ArticleTitle=Quản trị SOA bằng cách sử dụng WebSphere DataPower và WebSphere Service Registry and Repository, Phần 2: Tạo và thực thi bảng từ vựng chính sách tùy chỉnh
publish-date=05152013