Quản trị SOA bằng cách sử dụng WebSphere DataPower và WebSphere Service Registry and Repository, Phần 1, Tận dụng các khả năng của WS-MediationPolicy

Mario De Armas, Thomas Burke, Evan Jardine-Skinner, and Dave Spriet

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 14 05 2013

Sau khi phát hành phiên bản IBM® WebSphere® DataPower® firmware V5.0 và WebSphere Service Registry and Repository V8.0, các nhà phát triển dịch vụ CNTT và các nhà quản trị chính sách bây giờ có thể đính kèm và tác động đến hành vi của ESB (Enterprise Service Bus - Bus dịch vụ doanh nghiệp) có liên quan đến Quản lý mức dịch vụ (Service Level Management), định tuyến và các khả năng trung gian phiên bản khi sử dụng các chính sách dịch vụ (tương tự như cách WS-SecurityPolicy - Các dịch vụ web-Chính sách an ninh, đang làm hiện nay). Bài này giải thích các khả năng và cú pháp của chính sách trung gian mới của DataPower (WS-MediationPolicy v1.6). Bài này cũng trình bày cách tạo, đính kèm và triển khai chúng bằng cách sử dụng các môi trường WSRR và Integration Developer (Nhà phát triển tích hợp) của IBM.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=929676
ArticleTitle=Quản trị SOA bằng cách sử dụng WebSphere DataPower và WebSphere Service Registry and Repository, Phần 1: Tận dụng các khả năng của WS-MediationPolicy
publish-date=05142013