Phát triển một client Apache HttpClient trên Android dùng cho JAX-RS Web service

Học cách tạo ra một client Apache HttpClient trên Android

From the developerWorks archives

Deepak Vohra

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 06 03 2013

Tạo Web service JAX-RS sử dụng thư viện Apache HttpClient. Jersey, một công cụ tham khảo dùng cho JAX-RS giúp đơn giản hóa việc phát triển các web service RESTful trong môi trường Java™. Android là một nền tảng di động phổ biến, bài này sẽ giới thiệu cho bạn cách tạo ra một trình client JAX-RS dùng cho Android. Bạn sẽ tạo ra một trình client sử dụng thư viện Apache HttpClient cho một web service JAX-RS.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=860580
ArticleTitle=Phát triển một client Apache HttpClient trên Android dùng cho JAX-RS Web service
publish-date=03062013