Xây dựng một ứng dụng mẫu để trình diễn sự tích hợp giữa WESB và WSRR V7

From the developerWorks archives

Benjamin Yee

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 22 02 2013

Bài này sẽ có ích cho các nhà phát triển, những người đang bắt đầu với WebSphere Enterprise Service Bus (WESB – Bus dịch vụ doanh nghiệp WebSphere) và WebSphere Service Registry and Repository (WSRR – Kho lưu trữ và Đăng ký dịch vụ WebSphere) và cung cấp một điểm tham khảo để xây dựng một giải pháp đơn giản bằng cách sử dụng WID để trình diễn sự tích hợp giữa các sản phẩm nói trên.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=859083
ArticleTitle=Xây dựng một ứng dụng mẫu để trình diễn sự tích hợp giữa WESB và WSRR V7
publish-date=02222013