Những lời khuyên và gợi ý khi làm việc với Web services: tránh các kiểu ẩn danh

From the developerWorks archives

Russell Butek and Shannon Kendrick

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 22 02 2013

Các kiểu XML ẩn danh đôi khi có thể gây ra các vấn đề trong Web services. Bài này giải thích các vấn đề này và mô tả cách để tránh chúng.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=859084
ArticleTitle=Những lời khuyên và gợi ý khi làm việc với Web services: tránh các kiểu ẩn danh
publish-date=02222013