Các nguồn cung cấp nội dung RSS 2.0 (RSS feed)

Cung cấp thông tin theo các nội dung chính

From the developerWorks archives

James Lewin

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 14 01 2013

RSS đã có nhiều thay đổi kể từ lần cuối cùng mà developerWorks sử dụng: Hai đặc tả mới đã được phát hành, RSS đã trở thành một trong những tiêu chuẩn XML thông dụng và ngày càng xuất hiện nhiều nguồn cung cấp và công cụ đọc tin RSS. RSS đã góp phần vào sự bùng nổ của các trang weblog và nó cũng đang trở thành một phần tiêu chuẩn của những trang web khác. Bài này tìm hiểu RSS 2.0, xem xét những phát triển mới về định dạng quan trọng này.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=860915
ArticleTitle=Các nguồn cung cấp nội dung RSS 2.0 (RSS feed)
publish-date=01142013