Lợi thế của IBM cho các chuẩn kiến trúc SOA

Các tiêu chuẩn SOA của IBM

From the developerWorks archives

Heather Kreger, Vince Brunssen, Robert Sawyer, Ali Arsanjani, Ph.D., and Rob High

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 31 01 2013

Bài này mô tả kiến trúc tham khảo SOA đã được IBM phát triển và sử dụng như thế nào để giúp các khách hàng gia tăng tính linh hoạt trong kinh doanh cũng như tính linh hoạt trong Công nghệ thông tin (CNTT). Kiến trúc tham khảo SOA RA đang được sử dụng để giúp các tổ chức phát triển nhanh trong kinh doanh và đạt được tính linh hoạt trong CNTT thông qua việc tích hợp dịch vụ, đặc biệt phù hợp với các mục tiêu kinh doanh SOA duy nhất của họ. IBM cũng đang sử dụng một kiến trúc tham khảo SOA cùng với kiến trúc tham khảo Đám mây để giúp các tổ chức định nghĩa các giải pháp đám mây của họ.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=856933
ArticleTitle=Lợi thế của IBM cho các chuẩn kiến trúc SOA
publish-date=01312013