Ruboto: Ruby trên Android

Một cách tiếp cận tạo kịch bản lệnh linh hoạt cho máy ảo Dalvik

From the developerWorks archives

Chris King

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 22 04 2011

Một ngôn ngữ chung mang hai đối tác khác nhau lại với nhau: ngôn ngữ kịch bản lệnh Ruby và định dạng tuỳ chỉnh của Google cho các chương trình Android. Nhờ có những bộ công cụ mạnh trong các dự án JRuby và Android, bạn có thể viết và chạy các kịch bản lệnh Ruby, có hành vi hoàn toàn khác với chương trình Android điển hình.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=648313
ArticleTitle=Ruboto: Ruby trên Android
publish-date=04222011