Làm việc với jQuery, Phần 1, Làm việc với jQuery, Phần 1: Đưa các ứng dụng của máy tính để bàn lên trình duyệt

Các hàm lõi, các lựa chọn và duyệt kết quả

Michael Abernethy

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 18 12 2009

jQuery đang nổi lên như là một thư viện JavaScript của sự lựa chọn cho các nhà phát triển đang tìm cách để dễ dàng tạo ra các ứng dụng Internet phong phú (RIA) năng động. Vì rằng các ứng dụng dựa trên trình duyệt tiếp tục thay thế các ứng dụng của máy tính để bàn, nên việc sử dụng các thư viện này sẽ chỉ tiếp tục phát triển mà thôi. Hãy tìm hiểu jQuery trong loạt bài viết này và tìm hiểu cách làm thế nào bạn có thể thực hiện nó trong các dự án ứng dụng web của riêng bạn.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=457829
ArticleTitle=Làm việc với jQuery, Phần 1: Làm việc với jQuery, Phần 1: Đưa các ứng dụng của máy tính để bàn lên trình duyệt
publish-date=12182009