Các quy tắc cơ bản của HTML5, Phần 4, Chi tiết cuối cùng

Canvas

Grace Walker

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 17 11 2011

HTML5 phản ánh những thay đổi to lớn theo cách bây giờ bạn đang kinh doanh trên web và trong đám mây. Bài viết này, là bài thứ tư trong một loạt bài bốn phần được thiết kế để tập trung vào những thay đổi trong HTML5, giới thiệu phần tử Canvas (Khung nền ảnh) của HTML5, bằng cách sử dụng một số ví dụ để giải thích các hàm.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=775348
ArticleTitle=Các quy tắc cơ bản của HTML5, Phần 4: Chi tiết cuối cùng
publish-date=11172011