Các quy tắc cơ bản của HTML5, Phần 3, Sức mạnh của các API HTML5

Quản lý truyền thông

Grace Walker

Last updated: 13 06 2013|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 16 11 2011

HTML5 phản ánh những thay đổi to lớn theo cách bạn đang kinh doanh trên web và trên đám mây. Đây là bài thứ ba trong loạt bài bốn phần được thiết kế để làm sáng tỏ những thay đổi trong HTML5, bắt đầu bằng các thẻ mới và tổ chức trang, đồng thời cung cấp các thông tin nâng cao về thiết kế trang web, việc tạo các mẫu biểu, việc sử dụng và giá trị của các API; cuối cùng bàn về các khả năng sáng tạo mà Canvas (Khung nền ảnh) cung cấp. Phần này giới thiệu các API HTML5, bằng cách sử dụng một trang mẫu để giải thích cho bạn ý nghĩa các hàm.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=775454
ArticleTitle=Các quy tắc cơ bản của HTML5, Phần 3: Sức mạnh của các API HTML5
publish-date=06132013