Các quy tắc cơ bản của HTML5, Phần 2, Thiết lập các đầu vào

Tương tác với người dùng

Grace Walker

Last updated: 22 04 2013|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 16 11 2011

HTML5 phản ánh những thay đổi to lớn theo cách mà bây giờ bạn đang kinh doanh trên web và trong đám mây. Loạt bài này được thiết kế để làm sáng tỏ những thay đổi trong HTML5, bắt đầu bằng các thẻ mới và tổ chức trang và cung cấp thông tin cấp cao về thiết kế trang web, việc tạo các forms, việc sử dụng và giá trị của các API; và cuối cùng, các khả năng sáng tạo mà Canvas (Khung nền ảnh) cung cấp. Phần hai này giới thiệu khái niệm về các form control trong HTML5, đồng thời tiếp cận đến vai trò của JavaScript và CSS3.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=775305
ArticleTitle=Các quy tắc cơ bản của HTML5, Phần 2: Thiết lập các đầu vào
publish-date=04222013