Các ứng dụng Craft Ajax sử dụng JSF với CSS và Javascript, Phần 2, Các biểu mẫu JSF động

Khám phá hỗ trợ JavaScript trong các thành phần JSF chuẩn

Andrei Cioroianu

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 12 02 2008

Trong bài viết đầu tiên của loạt bài hai phần này, tác giả và nhà phát triển Java™ Andrei Cioroianu đã chỉ ra cách sử dụng các thuộc tính phong cách của các thành phần JavaServer Faces (JSF) và cách thiết lập các giá trị mặc định cho các thuộc tính đó. Trong bài viết thứ hai của loạt bài này, hãy tìm hiểu cách sử dụng các thuộc tính liên quan đến JavaScript của các thành phần JSF chuẩn. Tìm hiểu một số kỹ thuật Web dựa trên Document Object Model (DOM-Mô hình đối tượng tài liệu), các API, JavaScript và Cascading Style Sheets (CSS-Các bảng định kiểu nhiều tầng). Hãy xem cách ẩn dấu và hiển thị các thành phần JSF tùy chọn mà không cần làm mới lại trang Web, cách thực hiện việc xác nhận hợp lệ phía máy khách, việc xác nhận này được thực hiện trong trình duyệt Web, và cách phát triển thành phần tùy chỉnh để hiển thị các thông báo trợ giúp cho các phần tử đầu vào của một biểu mẫu Web.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở, Công nghệ Java
ArticleID=457827
ArticleTitle=Các ứng dụng Craft Ajax sử dụng JSF với CSS và Javascript, Phần 2: Các biểu mẫu JSF động
publish-date=02122008