Cải thiện hiệu năng của các ứng dụng Web 2.0

Khám phá các cơ chế nhớ sẵn khác nhau phía trình duyệt

From the developerWorks archives

Jian Qiao Sun and Hua Pin Shen

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 28 01 2011

Với sự xuất hiện và phổ biến của các ứng dụng Web 2.0, cách con người sử dụng Internet đã dần thay đổi. Các ứng dụng Web 2.0 hiện nay có rất nhiều khía cạnh tiêu biểu, bao gồm việc có một trình khách phong phú, một kích thước trang lớn, rất nhiều mục nhỏ trên một trang, quá nhiều mã JavaScript, v.v... Hầu hết các khía cạnh này, với công nghệ trình duyệt hiện nay, có thể gây ra các vấn đề về hiệu năng phía trình duyệt, nhất là trong các tình huống mạng đường dài. Bài viết này phân tích các sự kiện chủ yếu của các ứng dụng Web 2.0 điển hình và mô tả cách chúng sẽ gây ảnh hưởng đến hiệu năng về phía trình duyệt như thế nào. Nó cũng xem xét phần rất quan trọng của hiệu năng bên trình duyệt -- nhớ sẵn (cache) ở phía trình duyệt.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=619722
ArticleTitle=Cải thiện hiệu năng của các ứng dụng Web 2.0
publish-date=01282011