Sử dụng JAVA API trong Rational Functional Tester của IBM để cập nhật các ánh xạ đối tượng

From the developerWorks archives

Rajanikant Malviya and Varun Mishra

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 18 08 2011

Bài viết này cung cấp một cuộc thảo luận chi tiết về cách bạn có thể sử dụng Java™ API của Rational® Functional Tester của IBM® để sửa đổi các định nghĩa các ánh xạ đối tượng (Object Maps) và đối tượng giao diện đồ họa người dùng (GUI) đã lưu trong chúng. Rational Functional Tester có một giao diện trực quan qua đó bạn có thể xem, thêm, cập nhật và xóa các đặc tính của các MappedTestObject (Các đối tượng thử nghiệm được ánh xạ) trong một Object Map (Ánh xạ đối tượng). Nó cũng có một API trưng ra để thực hiện các hoạt động này mà không cần sử dụng một giao diện đồ họa.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=752953
ArticleTitle=Sử dụng JAVA API trong Rational Functional Tester của IBM để cập nhật các ánh xạ đối tượng
publish-date=08182011