Thử nghiệm tự động các ứng dụng dựa trên thiết bị đầu cuối với Rational Functional Tester

Cách sử dụng Mở rộng với các ứng dụng dựa trên thiết bị đầu cuối

From the developerWorks archives

Shi Ming Qu

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 17 01 2012

Nhiều ứng dụng phần mềm, hỗ trợ nhiều nền tảng, cung cấp giao diện bàn điều khiển. Một kỹ sư đảm bảo chất lượng hoặc người thử nghiệm phần mềm luôn cần sử dụng bàn điều khiển bằng cách gõ trên bàn phím của trình mô phỏng đầu cuối. Mở rộng của IBM Rational Functional Tester cho các ứng dụng dựa trên thiết bị đầu cuối (IBM® Rational® Functional Tester Extension for Terminal-based Applications) sẽ giúp bạn tạo ra các kịch bản lệnh thử nghiệm để tự động hóa các trường hợp thử nghiệm về ứng dụng máy tính chủ. Bài này giải thích cách sử dụng công cụ này, vì vậy bạn có thể thực hiện thử nghiệm ứng dụng dựa trên thiết bị đầu cuối vừa dễ hơn lại vừa tự động nữ.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=788066
ArticleTitle=Thử nghiệm tự động các ứng dụng dựa trên thiết bị đầu cuối với Rational Functional Tester
publish-date=01172012