Kỹ thuật đảo ngược các biểu đồ UML sử dụng IBM Rational Software Architect (Kiến trúc phần mềm Rational của IBM), phiên bản 7.5

From the developerWorks archives

Si Yin and Fenglian Xu

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 15 01 2010

Trong IBM® Rational® Software Architect (Kiến trúc phần mềm Rational), phiên bản 7.5, bạn có thể dịch ngược mã để phân tích một dự án Java™ bằng cách tạo ra các cây thừa kế chứa đựng các chi tiết của các lớp và các mối quan hệ giữa chúng như các biểu đồ Unified Modeling Language (UML - Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất). Bài viết này giải thích các bước sử dụng kỹ nghệ đảo ngược trong một dự án Java nhỏ.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=462037
ArticleTitle=Kỹ thuật đảo ngược các biểu đồ UML sử dụng IBM Rational Software Architect (Kiến trúc phần mềm Rational của IBM), phiên bản 7.5
publish-date=01152010