Sử dụng lại các kịch bản lệnh của Rational Functional Tester trên các ứng dụng đã cập nhật và tránh các lỗi

Tạo một siêu lớp của trình trợ giúp người dùng để tạo các kịch bản linh hoạt

From the developerWorks archives

Grace Chen

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 18 08 2011

Một mối quan tâm chính của bạn khi sử dụng một công cụ thử nghiệm tự động hóa là bảo trì và sử dụng lại liên tục. Là các nhà phát triển liên tục cải thiện và nâng cấp các ứng dụng đang thử nghiệm, bạn cần một cách để thử nghiệm các bản nâng cấp với các kịch bản lệnh đã lưu mà không mất thời gian thay đổi kịch bản lệnh. Khả năng này là một yếu tố ngày càng quan trọng trong việc tự động hoá các dự án thử nghiệm. Bài viết này chỉ ra cách sử dụng Rational® Functional Tester của IBM® và một siêu lớp của trình trợ giúp người dùng để thay đổi trọng số đặc tính-đối tượng ở một nơi khi ứng dụng thử nghiệm của bạn đã thay đổi. Mặc dù bạn đã tạo ra một sự thay đổi chỉ ở một nơi thôi, bạn vẫn có thể áp dụng sự thay đổi đó vào các đặc tả trọng số đặc tính-đối tượng trong suốt kịch bản lệnh thử nghiệm, nhằm tiết kiệm thời gian và tránh thất bại.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=752946
ArticleTitle=Sử dụng lại các kịch bản lệnh của Rational Functional Tester trên các ứng dụng đã cập nhật và tránh các lỗi
publish-date=08182011