Bộ tạo cổng thông tin Rational Application Developer của IBM Phiên bản 7.5, Phần 5. Công cụ hỗ trợ cho các sự kiện và các tham số trả về công khai của các ứng dụng cổng thông tin và chuẩn portlet

Lakshmi Priya

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 15 01 2010

Những tính năng mới được giới thiệu trong đặc tả Java portlet phiên bản 2.0 (Java portlet specification 2.0), dựa trên JSR 286, hỗ trợ sự kết hợp giữa các portlets. Các sự kiện và các tham số trả về công khai là hai cơ chế cho phép các portlets giao tiếp với nhau. Sau khi giới thiệu ngắn gọn về các khái niệm chính, bài viết sẽ hướng dẫn bạn từng bước tạo ra một mẫu ứng dụng portlet JSR 286 cơ bản bằng cách sử dụng bộ công cụ cổng thông tin (Portal Toolkit) trong IBM® Rational® Application Developer phiên bản 7.5. Trong khi thực hiện các bước nói trên, bài viết giải thích cách mà bộ công cụ cổng thông tin giải quyết toàn bộ quá trình để hỗ trợ cho những khả năng này. Các hướng dẫn chi tiết cho biết làm thế nào để kích hoạt các sự kiện và các tham số trả về công khai bằng cách sử dụng một trình thủ thuật và trình soạn thảo trực quan đặc tả triển khai portlet nâng cao. Ứng dụng mẫu mà bạn phát triển theo hướng dẫn của bài viết có thể được triển khai trên cổng thông tin IBM® WebSphere® Portal phiên bản 6.1.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=462014
ArticleTitle=Bộ tạo cổng thông tin Rational Application Developer của IBM Phiên bản 7.5: Phần 5. Công cụ hỗ trợ cho các sự kiện và các tham số trả về công khai của các ứng dụng cổng thông tin và chuẩn portlet
publish-date=01152010